Kyl-modul v3.x

Kyl-modul v3.60 R0

Desktop/Server

 • Ny plugin Kyla på NU-sidan.

– “Skrotning av aggregat” visa de de som arkiverats innan det år som ska årsrapporteras (dvs innan föregående år)
– Ny sektion “Felaktig aggregatinformation” som visar aggregat som har felaktigt angivna mängd, typ eller kod
– “Uppdatera årsrapportplikt på aggregat” visar en lista med de aggregat som har felaktigt angiven årsrapportplikt i förhållande till köldmediemängden
– “Uppdatera årsrapportplikt på anläggning” visar en lista med de anläggningar som har felaktigt angiven årsrapportplikt i förhållande till köldmediemängden på de aggregat som finns på anläggningen
– Ny sektion “Dags för årsrapportering” visar en lista med anläggningar och status på om de årsrapporterats föregående år.
– Ny sektion “Ej utförda periodiska läcksökningar” visar en lista med aggregat som inte fått utförd periodisk läcksökning inom intervallet för aggregatet (enl. köldmediemängden) sedan förra periodiska läcksökningen
– Ny sektion “Aktuella periodiska läcksökningar” visar en lista med de aggregat som måste ha en periodisk läcksökning inom 2 veckor
– Ny sektion “Försenade uppföljande läcksökningar” visar en lista med de kontrollrapporter som man har angivit att uppföljande läcksökning måste göras, men där ännu uppföljande ingen läcksökning har gjorts efter 1 månad.
– Ny sektion “Uppföljande läcksökning krävs” visar en lista med de kontrollrapporter som man har angivit att uppföljande läcksökning måste göras, men där ännu uppföljande ingen läcksökning har gjorts.

 • Nytt extrafält på aggregat “Övertagen PLS” (Övertagen periodisk läcksökning) som ska användas för att ange datum då man tror att den periodiska läcksökningen gjorts av annat företag. Används om man tagit över den periodiska läcksökningen från annat kyl-företag.
 • Verktyg för att lägga upp läcksökningsdokument på markerade avtals uppdragsmallar (skapar ett Kyl, Läckagekontroll per angivet aggregat, samt en Kyl, Kontrollrapport för läckage för anläggningen)
 • Ny checklista Kyl, Riskanalys
 • Ny checklista Kyl, Anmälan
 • Ny checklista Kyl, Skrotningsintyg
 • På samtliga kylrapporter visas ackrediteringsloggan och ackrediteringsnr enbart om dokumentet avser 2008 eller tidigare.
 • Ny utskrift av Kyl, Årsrapport. Buggfixar av vilstan med läckagekontroller samt nästa läcksökningsdatum, noteringen visas under aggregatförteckningen.
 • Vid utskrift av årsrapport visas varningar om periodisk läcksökning inte utförts i tid under året för något aggregat. Raden för aggregatet på aggregatförteckningen visas dessutom röd
 • Ny utskrift av Kyl, Kontrollrapport för läckage. Buggfixar av vilstan med läckagekontroller samt nästa läcksökningsdatum
 • Arkivering av checklistorna Kyl, KontrollrapportKyl, Checklista samt Kyl, Mobil Kontrollrapport (ligger dold i systemet).

Kyl-modul v3.51 R2

Desktop/Server

 • Ändrat enhet från bar(e) till mbar för sluttryck i checklistan Intyg vakuumsugning.
 • Åtgärdat rapporterna Kyl, Lagerbok och Kyl, Köldmedieförbrukning så att datumfilter inte “krockar” mellan rapporterna.
 • Fixat urvalsfråga Med köldmediemängd på aggregat så att den klarar av icke-numeriska inmatningar i fältet Köldmediemängd.
 • Ny plugin Kyla på NU-sidan.
 • Verktyg för att arkivera gamla kyldokument (skapar pdf).
 • Verktyg för att arkivera skrotade aggregat.
 • Verktyg för att skapa AttGöra-uppgift Nytt aggregat. Kontrollera avtal.
 • Verktyg för att skapa AttGöra-uppgift Arkiverade aggregat. Uppdatera avtal.
 • Verktyg för att skapa uppföljande besök från Kontrollrapport.

Windows Mobile

 • Sätter automatiskt flaggan Lageruttag på checklistan Läckagekontroll vid Service, Installation och Skrotning.

Kyl-modul v3.51

Desktop/Server

 • Kyl-modulen integrerad i Uppdrag NU Desktop. Dvs ingen separat UN_KylPlugin.ocx används längre.
 • Import av köldmedie-transaktioner märker nu transaktionerna med namn på tekniker som fyllt i resp formulär.
 • Ny, ombyggd årsrapportering.

Kyl-modul v3.50 R2

Desktop/Server

 • Fixat i UN_Kyla.vbs så att höga kontrollrapportnr kan hämtas till handdatorn utan felmeddelande.
 • Fixat så att inget databasfelmeddelande visas i dokumentlistor.
 • Hämtar kund och objekt från aktuellt uppdrag till nya checklistor.
 • Nu möjligt att sortera på kolumnen Transaktionstyp.