Taggar

Här under samlar vi alla våra taggar som kan användas i rapporter, kopplingar till affärssystem med mera

Artiklar
<Article.Id> - Artikelid (databas)
<Article.Name> - Artikel Namn
<Article.Nr> - Artikelnummer
<Article.Category> - Artikelkategori
<Article.Barcode> - Artikelstreckkod
<Article.Unit> - Artikelenhet
<Article.Price> - Artikelpris
<Article.Price_Fmt> - Artikelpris Format
<Article.Custom1> - Artikel Frittfält 1
<Article.Custom2> - Artikel Frittfält 2
<Article.Custom3> - Artikel Frittfält 3
<Article.Custom4> - Artikel Frittfält 4
<Article.Note> - Artikel Notering
Kunder
<Customer.Id> - Kundid (databas)
<Customer.Name> - Kundnamn
<Customer.Nr> - Kundnummer
<Customer.Category> - Kundkategori
<Customer.Phone> - Kund telefonnummer
<Customer.Fax> - Kund faxnummer
<Customer.Address1> - Kundadress 1
<Customer.Address2> - Kundadress 2
<Customer.PostalCode> - Kund Postnummer
<Customer.City> - Kund Stad
<Customer.Country> - Kund Land
<Customer.Location> - Kund Plats
<Customer.PriceListNr> - Kund Prislistnummer
<Customer.PriceListName> - Kund Prislistnamn
<Customer.Custom1> - Kund Frittfält 1
<Customer.Custom2> - Kund Frittfält 2
<Customer.Custom3> - Kund Frittfält 3
<Customer.Custom4> - Kund Frittfält 4
<Customer.Note> - Kund Notering
<Customer.Ref> - Kund Kontaktperson
Objekt
<Object.Id> - Objektid (databas)
<Object.Name> - Objektnamn
<Object.Nr> - Objektnummer
<Object.Level> - Objektnivå
<Object.Category> - Objektkategori
<Object.Custom1> - Objekt Frittfält 1
<Object.Custom2> - Objekt Frittfält 2
<Object.Custom3> - Objekt Frittfält 3
<Object.Custom4> - Objekt Frittfält 4
<Object.Note> - Objektnotering
<Object1.Id> - Objektid (databas)
<Object1.Name> - Objektnamn
<Object1.Nr> - Objektnummer
<Object1.Level> - Objektnivå
<Object1.Location> - Objekt Plats
<Object1.Category> - Objektkategori
<Object1.Custom1> - Objekt Frittfält 1
<Object1.Custom2> - Objekt Frittfält 2
<Object1.Custom3> - Objekt Frittfält 3
<Object1.Custom4> - Objekt Frittfält 4
<Object1.Note> - Objektnotering

<Object2.Id> - Objektid (databas)
<Object2.Name> - Objektnamn
<Object2.Nr> - Objektnummer
<Object2.Level> - Objektnivå
<Object2.Location> - Objekt Plats
<Object2.Category> - Objektkategori
<Object2.Custom1> - Objekt Frittfält 1
<Object2.Custom2> - Objekt Frittfält 2
<Object2.Custom3> - Objekt Frittfält 3
<Object2.Custom4> - Objekt Frittfält 4
<Object2.Note> - Objektnotering
<Object3.Id> - Objektid (databas)
<Object3.Name> - Objektnamn
<Object3.Nr> - Objektnummer
<Object3.Level> - Objektnivå
<Object3.Location> - Objekt Plats
<Object3.Category> - Objektkategori
<Object3.Custom1> - Objekt Frittfält 1
<Object3.Custom2> - Objekt Frittfält 2
<Object3.Custom3> - Objekt Frittfält 3
<Object3.Custom4> - Objekt Frittfält 4
<Object3.Note> - Objektnotering
<Object4.Id> - Objektid (databas)
<Object4.Name> - Objektnamn
<Object4.Nr> - Objektnummer
<Object4.Level> - Objektnivå
<Object4.Location> - Objekt Plats
<Object4.Category> - Objektkategori
<Object4.Custom1> - Objekt Frittfält 1
<Object4.Custom2> - Objekt Frittfält 2
<Object4.Custom3> - Objekt Frittfält 3
<Object4.Custom4> - Objekt Frittfält 4
<Object4.Note> - Objektnotering
Dokument
<Document.OwnerType> - Dokument Ägartyp (Databas)
<Document.OwnerId> - Dokument Ägarid (Databas)
<Document.Id> - Dokumentid (databas)
<Document.Name> - Dokumentnamn
<Document.DocType> - Dokumenttyp
<Document.Key1>
<Document.Key2>
<Document.Key3>
<Document.Data>
<Document.Link>
<Document.LinkPath> - Genväg till var dokument är länkat
<Document.LinkFullPath>
Uppdrag
<Task.Id> - Uppdragsid (database)
<Task.Status> - Uppdragsstatus (t.ex. 2 = mottaget, 3 = pågående, 4 = klart)
<Task.Nr> - Uppdragsnummer
<Task.Priority> - Uppdragsprioritet
<Task.CreatedBy> - Uppdrag registrerat av
<Task.CreatedDate> - Uppdrag registrerat datum
<Task.Project> - Uppdrag projektnummer
<Task.PriceListNr> - Uppdrag Prislistnummer
<Task.PriceListName> - Uppdrag Prislistnamn
<Task.OwnerSign> - Uppdrag ansvarigsignatur
<Task.Owner> - Uppdrag ansvarig
<Task.UserSign> - Uppdrag användarsignatur
<Task.User> - Uppdrag användare
<Task.PlanStartDate> - Uppdrag Starttid
<Task.PlanStopDate> - Uppdrag Stopptid
<Task.EstimatedTime> - Uppdrag Uppskattad tidsåtgång
<Task.StartDate> - Uppdrag Startdatum
<Task.StopDate> - Uppdrag Stoppdatum
<Task.CustomerNr> - Uppdrag Kundnummer
<Task.CustomerName> - Uppdrag Kundnamn
<Task.CustomerOrderer> - Uppdrag Kund Beställare
<Task.CustomerRef> - Uppdrag Kund kontakt
<Task.Task> - Uppdrag Uppdragstext
<Task.TaskNote> - Uppdrag Uppdragsnotering
<Task.Action> - Uppdrag Åtgärdstext
<Task.ActionNote> - Uppdrag Åtgärdsnotering
<Task.Location> - Uppdrag Plats
<Task.CustomT1> - Uppdrag Uppdrag Frittfält 1
<Task.CustomT2> - Uppdrag Uppdrag Frittfält 2
<Task.CustomT3> - Uppdrag Uppdrag Frittfält 3
<Task.CustomA1> - Uppdrag Åtgärd Frittfält 1
<Task.CustomA2> - Uppdrag Åtgärd Frittfält 2
<Task.CustomA3> - Uppdrag Åtgärd Frittfält 3
<Task.Object1Nr> - Uppdrag Objekt1 nummer
<Task.Object1Name> - Uppdrag Objekt1 Namn
<Task.Object2Nr> - Uppdrag Objekt2 nummer
<Task.Object2Name> - Uppdrag Objekt2 Namn
<Task.Object3Nr> - Uppdrag Objekt3 Nummer
<Task.Object3Name> - Uppdrag Objekt3 Namn
<Task.Object4Nr> - Uppdrag Objekt4 Nummer
<Task.Object4Name> - Uppdrag Objekt4 Namn
<Task.TotTime> - Uppdrag Total inlagd tid
<Task.TotTime_Fmt>
<Task.TotInvoiceTime> - Uppdrag Total fakturerad tid
<Task.TotInvoiceTime_Fmt>
<Task.TotTimePrice> - Uppdrag Totalt tid pris
<Task.TotTimePrice_Fmt>
<Task.TotMaterialPrice> - Uppdrag Totalt material pris
<Task.TotMaterialPrice_Fmt>
<Task.TotPrice> - Uppdrag Total Pris
<Task.TotPrice_Fmt>
Projekt
<Project.Id> - Projektid (databas)
<Project.Status> - Projekt status
<Project.Nr> - Projektnummer
<Project.Name> - Projektnamn
<Project.CreatedBy> - Projekt registrerat av
<Project.CreatedDate> - Projekt Registrerat datum/tid
<Project.PriceListNr> - Projekt Prislistnummer
<Project.PriceListName> - Projekt Prislistnamn
<Project.Owner> - Projekt ansvarig
<Project.PlanStartDate> - Projekt Startdatum
<Project.PlanStopDate> - Projekt Slutdatum
<Project.CustomerNr> - Projekt Kundnummer
<Project.CustomerName> - Projekt Kundnamn
<Project.CustomerOrderer> - Projekt beställare
<Project.CustomerRef> - Projekt kontaktperson
<Project.Note> - Projekt notering
<Project.Location> - Projekt Plats
<Project.Custom1> - Projekt Frittfält 1
<Project.Custom2> - Projekt Frittfält 2
<Project.Custom3> - Projekt Frittfält 3
<Project.Custom4> - Projekt Frittfält 4
<Project.Object1Nr> - Projekt Objekt1 nummer
<Project.Object1Name> - Projekt Objekt1 namn
<Project.Object2Nr> - Projekt Objekt2 nummer
<Project.Object2Name> - Projekt Objekt2 namn
<Project.Object3Nr> - Projekt Objekt3 nummer
<Project.Object3Name> - Projekt Objekt3 namn
<Project.Object4Nr> - Projekt Objekt4 nummer
<Project.Object4Name> - Projekt Objekt4 namn
Tid
<Time.Id> - Tidid (databas)
<Time.TimeType> - Tid Tidtyp
<Time.ResourceNr> - Tid resursnr
<Time.UserSign> - Tid Användarsignatur
<Time.User> - Tid användare
<Time.Spec> - Tid specifikation
<Time.StartDate> - Tid Startdatum
<Time.StopDate> - Tid Slutdatum
<Time.Time> - Tid Tid
<Time.Time_Fmt>
<Time.InvoiceTime> - Tid Fakturerad tid
<Time.InvoiceTime_Fmt>
<Time.Unit> - Tid Enhet
<Time.Invoice>
<Time.DiscountPct> - Tid rabatt
<Time.PriceListNr> - Tid Prislistnr
<Time.PriceListName> - Tid Prislistnamn
<Time.Price> - Tid Pris
<Time.Price_Fmt>
<Time.TotPrice> - Tid Totalpris
<Time.TotPrice_Fmt>
<Time.Sign1By> - Tid Attesterad av
<Time.Sign1Date> - Attesterad datum
<Time.Sign2By> - Tid Attesterad2 av
<Time.Sign2Date> - Tid Attesterad3 datum
Tidtyper
<TimeType.Name> - Tidtyp Namn
<TimeType.InternalType> - Tidtyp Interntyp (ifall den ska faktureras eller ej)
<TimeType.ResourceType> - Tidtyp Resurstyp (ifall det är en resurstid eller ej)
<TimeType.BookingType> - Tidtyp Bokningstyp (ifall det är en bokningsbar tid eller ej)
<TimeType.DateType> - Tidtyp Datumtyp (Vilket format datum/tid ska ha)
<TimeType.ShowInCalendar> - Tidtype Kalender (ifall tidtypen ska visas i kalendern eller ej)
<TimeType.ArtNr> - Tidtyp Artikelnr (artikel kopplad till tidtypen)
<TimeType.Unit> - Tidtyp Enhet
<TimeType.Price> - Tidtyp Pris
<TimeType.Price_Fmt>
<TimeType.Custom1> - Tidtyp Firttfält 1
<TimeType.Custom2> - Tidtyp Firttfält 2
<TimeType.Custom3> - Tidtyp Firttfält3
<TimeType.Summable> - Tidtyp Summerbar
<TimeType.Color> - Tidtyp Färg
Resurser
<Resource.Nr> - Resursnr
<Resource.Name> - Resursnamn
<Resource.Category> - Resurskategori
<Resource.ArtNr> - Resurs artikelnr (artikel resurs är kopplad till)
<Resource.Price> - Resurs pris
<Resource.Price_Fmt>
<Resource.Location> - Resurs Plats
<Resource.Custom1> - Resurs Frittfält 1
<Resource.Custom2> - Resurs Frittfält 2
<Resource.Custom3> - Resurs Frittfält 3
<Resource.Note> - Resurs notering
Material
<Material.Id> - Materialid (databas)
<Material.ArtNr> - Material artikelnr
<Material.ArtName> - Material artikelnamn
<Material.Amount> - Material Antal
<Material.InvoiceAmount> - Material Fakturerat Antal
<Material.Unit> - Material Enhet
<Material.InPrice> - Material Inköpspris
<Material.InPrice_Fmt>
<Material.DiscountPct> - Material Rabatt
<Material.Invoice> - Material Fakturerat
<Material.PriceListNr> - Material Prislistnr
<Material.PriceListName> - Material Prislistnamn
<Material.Price> - Material Pris
<Material.Price_Fmt>
<Material.TotPrice> - Material Totalpris
<Material.TotPrice_Fmt>
<Material.DeliveryDate> - Material Leveransdatum
<Material.UserSign> - Material Användarsignatur
<Material.User> - Material Användare
<Material.Note> - Material Notering
<Material.Custom1> - Material Frittfält 1
<Material.Custom2> - Material Frittfält 2
<Material.Custom3> - Material Frittfält 3
<Material.Sign1By> - Material Attesterat av
<Material.Sign1Date> - Material Attesterat datum
<Material.Sign2By> - Material Attesterat2 av
<Material.Sign2Date> - Material Attesterat2 datum
<Material.SupplierNr> - Material Leverantörsnr
<Material.SupplierName> - Material Leverantörsnamn
<Material.InPriceListNr> - Material Inköpspris Prislistnr
<Material.InPriceListName> - Material Inköpspris Prislistnamn
<Material.DiscountListNr> - Material Rabatt Prislistnr
<Material.DiscountListName> - Material Rabatt Prislistnamn
Användare
<User.Id> - Användarid (databas)
<User.Name> - Användarnamn
<User.Sign> - Användarsignatur
<User.Workgroup> - Användare Arbetsgrupp
<User.Role> - Användare Behörighetsprofil
<User.Phone> - Användare Telefonnr
<User.Mobile> - Användare Mobilnr
<User.Fax> - Användare Faxnr
<User.Email> - Användare Mailadress
<User.Custom1> - Användare Frittfält 1
<User.Custom2> - Användare Frittfält 2
<User.Custom3> - Användare Frittfält 3
<User.Custom4> - Användare Frittfält 4
<User.Note> - Användare Notering
Order
<Order.Id> - Orderid (databas)
<Order.Status> Order Status
<Order.Nr> - Ordernr
<Order.CreatedBy> - Order Registrerat av
<Order.CreatedDate> - Order Registreratdatum
<Order.OrderDate> - Order datum
<Order.DeliveryDate> - Order Leveransdatum
<Order.PriceListNr> - Order Prislistnr
<Order.PriceListName> - Order Prislistnamn
<Order.UserSign> - Order Användarsignatur
<Order.User> - Order Användare
<Order.CustomerNr> - Order Kundnr
<Order.CustomerName> - Order Kundnamn
<Order.CustomerOrderer> - Order Kundbeställare
<Order.SupplierNr> - Order Leverantörsnr
<Order.SupplierName> - Order Leverantörsnamn
<Order.Note> - Order Notering
<Order.InternalNote> - Order Internnotering
<Order.Location> - Order Plats
<Order.Custom1> - Order Frittfält 1
<Order.Custom2> - Order Frittfält 2
<Order.Custom3> - Order Frittfält 3
<Order.Custom4> - Order Frittfält 4
<Order.DeliveryName> - Order Leverantörsnamn
<Order.DeliveryAddress1> - Order Leverantörsadress1
<Order.DeliveryAddress2> - Order Leverantörsadress2
<Order.DeliveryPostalCode> - Order Leverantör Postnummer
<Order.DeliveryCity> - Order Leverantör Stad
<Order.DeliveryCountry> - Order Leverantör Land
<Order.TotOrdArtPrice> - Order Totaltpris orderrader
<Order.TotOrdArtPrice_Fmt>
<Order.TotPrice> - Order Totalpris
<Order.TotPrice_Fmt>
Orderrad
<OrdArt.Id> - Orderrad Id (databas)
<OrdArt.ArtNr> - Orderrad Artikelnr
<OrdArt.ArtName> - Orderrad Artikelnamn
<OrdArt.Amount> - Orderrad antal
<OrdArt.Unit> - Orderrad Enhet
<OrdArt.InPrice> - Orderrad Inköpspris
<OrdArt.InPrice_Fmt>
<OrdArt.DiscountPct> - Orderrad Rabatt
<OrdArt.DiscountPrice> - Orderrad Rabattpris
<OrdArt.PriceListNr> - Orderrad Prislistnr
<OrdArt.PriceListName> - Orderrad Prislistnamn
<OrdArt.Price> - Orderrad Pris
<OrdArt.Price_Fmt>
<OrdArt.TotPrice> - Orderrad Totalpris
<OrdArt.TotPrice_Fmt>
<OrdArt.DeliveryDate> - Orderrad Leveransdatum
<OrdArt.Note> - Orderrad Notering
<OrdArt.Custom1> - Orderrad Frittfält 1
<OrdArt.Custom2> - Orderrad Frittfält 2
<OrdArt.Custom3> - Orderrad Frittfält 3
<OrdArt.SupplierNr> - Orderrad Leverantörsnr
<OrdArt.SupplierName> - Orderrad Leverantörsnamn
<OrdArt.InPriceListNr> - Orderrad Inköpspris Prislistnr
<OrdArt.InPriceListName> - Orderrad Inköpspris Pristlistnamn
Leverantör
<Supplier.Id> - Leverantörsid (databas)
<Supplier.Name> - Leverantörsnamn
<Supplier.Nr> - Leverantörsnummer
<Supplier.Category> - Leverantör Kategori
<Supplier.Phone> - Leverantör Telefonnr
<Supplier.Fax> - Leverantör Fax
<Supplier.Address1> - Leverantör Adress 1
<Supplier.Address2> - Leverantör Adress 2
<Supplier.PostalCode> - Leverantör Postnr
<Supplier.City> - Leverantör Stad
<Supplier.Country> - Leverantör Land
<Supplier.Location> - Leverantör Plats
<Supplier.PriceListNr> - Leverantör Prislistnr
<Supplier.PriceListName> - Leverantör Prislistnamn
<Supplier.Custom1> - Leverantör Frittfält 1
<Supplier.Custom2> - Leverantör Frittfält 2
<Supplier.Custom3> - Leverantör Frittfält 3
<Supplier.Custom4> - Leverantör Frittfält 4
<Supplier.Note> - Leverantör Notering
<Supplier.Ref> - Leverantör Kontaktperson