NU-sidan

På Kyla-vyn på NU-sidan visas händelser som kräver åtgärder/berör kyl- och köldmediehanteringen. Avsikten med Kyla-vyn på NU-sidan är att på ett enkelt sätt guida användarna genom åtgärder som behöver göras. Ordningen på sektionerna visas så att man bör åtgärda de översta först. Sektionerna är dessutom färgade efter allvarlighet: Sektioner med allvarliga/viktiga åtgärder som måste göras är röda, medan varningar är gula. Sektioner som är vita har liten påverkan på den dagliga kyl-verksamheten.

I Kyla-vyn kan följande händelser visas:

Arkivering av gamla Kyl-dokument
Alla protokoll skall efter hand arkiveras (dvs låsas som pdf:er) för att behålla informationen såsom protokollen skrevs ut. Normalt sett ska man göra detta löpande. Eftersom gamla protokoll av typen Kyl, Kontrollrapport samt Kyl, Checklista inte längre ska användas bör dessa arkiveras efter uppdateringen. Starta arkiveringen genom trycka på knappen Arkivera gamla Kyl-dokument. Arkiveringen skapar alltså pdf:er av dokumenten, och tar ett par sekunder per dokument beroende på prestandan på arbetsstationen. Arkiveringen kan avbrytas när som helst genom att trycka på Avbryt, och kommer fortsätta nästa gång man startar arkiveringen. Förslagsvis startar man efter arbetsdagen och låter arkiveringen pågå över natten.

3. Skrotning av aggregat

Här visas en lista med de aggregat som skrotats innan föregående år och därmed ska arkiveras. Aggregaten får inte arkiveras innan anläggningen som den tillhör har årsrapporterats. Till varje aggregat finns en länk Arkivera aggregat. Aggregatet försvinner inte från listan förrän NU-sidan uppdateras (t ex via F5).

4. Felaktig aggregatinfomation

Här visas en lista med aggregat som har felaktigt angiven information på köldmediemängd, köldmedietyp eller kod. Notera att mängd enbart får innehålla ett numeriskt värde. Genom att klicka på aggregatbenämningen kan aggregatkortet öppnas och aggregatinformationen korrigeras. Listan uppdateras inte förrän hela NU-sidan uppdateras (t ex via F5).

5. Uppdatera årsrapportplikt på aggregat

I listan visas de aggregat som har felaktigt angiven årsrapportplikt (aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer och inte är angiven som årsrapportplikt, samt de aggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e och är angivna som årsrapportpliktiga). Till höger om aggregaten visas en länk med vilken åtgärd som man bör göra med aggregatet, och med denna kan detta korrigeras automatiskt.

6. Uppdatera årsrapportplikt på anläggningar

I listan visas de anläggningar som har felaktigt angiven årsrapportplikt (anläggningar som innehåller en total köldmediemängd på de rapportpliktiga aggregaten, på 14 ton CO2e eller mer och inte är angiven som årsrapportplikt, samt de anläggningar som innehåller en total köldmediemängd på de rapportpliktiga aggregaten, på mindre än 14 ton CO2e och är angiven som årsrapportplikt). Till höger om anläggningarna visas en länk med vilken åtgärd som man bör göra med anläggningarna, och med denna kan detta korrigeras automatiskt.

7. Dags för årsrapportering

Mellan den 1/1 och 31/3 måste årsrapportpliktiga anläggningar årsrappporteras. I denna sektion visas alla årsrapportpliktiga anläggningar och om denna har årsrapporterats för föregående år. Röda rader är anläggningar som ännu inte årsrapporterats. Anläggningarna årsrapporteras från huvudfliken Kyla.

8. Arkiverade aggregat. Uppdatera avtal

Det finns aggregat som är arkiverade och troligen ska tas bort från avtal. I listan med aggregaten, visas även det avtal som aggregatet bör tas bort ifrån (OBS! Om aggregatet finns på flera avtal, så visas enbart första bästa som hittades). Genom att klicka på avtalsnr öppnas avtalet och korrigeringen kan göras direkt genom följande:

  1. Öppna avtalet (kan också göras från avtalsfliken)
  2. Öppna uppdragsmallen för den periodiska läcksökningen
  3. Gå till fliken Dokument
  4. Ta bort Kyl, Läckagekontroll för det aggregat som är arkiverat
  5. Öppna Kyl, Kontrollrapport för läckage och gå till fliken Objektförteckning. Ta bort det arkiverade aggregatet från objektförteckningen.

Genom att trycka på knappen Skapa AttGöra-uppgifter på aggregat läggs en Att-göra post på dessa uppdrag så att man enklare kan hitta aggregaten.

9. Nya aggregat. Kontrollera avtal

När nya aggergat skapats, visas detta för att indikera att aggregaten bör kontrolleras och eventuellt läggas till på avtalen. I listan med aggregaten, visas även det avtal som aggregatet bör läggas till på (OBS! Om aggregatet finns på flera avtal, så visas enbart första bästa som hittades). Genom att klicka på avtalsnr öppnas avtalet och korrigeringen kan göras direkt genom följande:

  1. Öppna avtalet (kan också göras från avtalsfliken)
  2. Öppna uppdragsmallen för den periodiska läcksökningen
  3. Gå till fliken Dokument
  4. Lägg till ett nytt dokument av typen Kyl, Läckagekontroll. Välj aggregatet som är nytt under Gäller.
  5. Öppna Kyl, Kontrollrapport för läckage och gå till fliken Objektförteckning. Lägg till det nya aggregatet i objektförteckningen.

Genom att trycka på knappen Skapa AttGöra-uppgifter på aggregat läggs en Att-göra post på dessa uppdrag så att man enklare kan hitta aggregaten. Om aggregaten inte ska läggas till på något avtal, kan man bocka för dessa att-göra istället.

10. Ej utförda periodiska läcksökningar

Sektionen visas om man missat att utföra periodisk läcksökning för något aggregat inom det intervall som gäller för den aktuella köldmediemängden sedan den senaste periodiska läcksökningen. Kontrollen letar efter dokument av typen Kyl, Kontrollrapport för läckage av undertypen Periodisk kontroll eller Installation, samt tar även höjd för ev datum på fältet “Övertagen PLS” på aggregatet (om man tagit över ett aggregat från ett annat kyl-företag).

11. Aktuella periodiska läcksökningar

Sektionen visas om periodisk läcksökning måste göras inom 2 veckor för för något aggregat (med hänsyn till det intervall som gäller för den aktuella köldmediemängden sedan den senaste periodiska läcksökningen). Kontrollen letar efter dokument av typen Kyl, Kontrollrapport för läckage av undertypen Periodisk kontroll eller Installation, samt tar även höjd för ev datum på fältet Övertagen PLS på aggregatet (om man tagit över ett aggregat från ett annat kyl-företag).

12. Försenade uppföljande läcksökningar

Sektionen visas om man missat att utföra uppföljande läcksökning inom en månad från ett besök som kräver uppföljande besök. I listan visas de Kyl, Kontrollrapport för läckage där man angivit att uppföljande läcksökningsuppdrag ska skapas och utföras inom en månad, men där tiden gått över. I listan kan man skapa nytt uppföljande läcksökningsuppdrag med länken längst till höger. Uppdragsinformationen som sätts på de nya uppföljande läcksökningsuppdragen som standard, kan kundanpassas. Kontakta en Mobigopartner för mer information.

13. Uppföljande läcksökning krävs

I listan visas de Kyl, Kontrollrapport för läckage där man angivit att uppföljande läcksökningsuppdrag ska skapas och utföras inom en månad. I listan kan man skapa nytt uppföljande läcksökningsuppdrag med länken längst till höger. Uppdragsinformationen som sätts på de nya uppföljande läcksökningsuppdragen som standard, kan kundanpassas. Kontakta en Mobigopartner för mer information.