Kyl, Årsrapport

Protokoll

Årsrapporter ska normalt enbart skapas via huvudfliken Kyla i Mobigo. På kylfliken trycker man på knappen Årsrapportera, anger period att rapportera, väljer anläggning och skapar årsrapporten. Årsrapporten hamnar som en checklista på anläggningen, och kan därmed hittas på anläggningens objektkort. När årsrapporten är skapad (och ännu inte journalförd/arkiverad) kan man den öppnas antingen under årsrapporteringen genom att dubbelklicka på anläggningen i listan och välja Öppna årsrapport, eller genom att öppna den på dokumentfliken inne på objektkortet för anläggningen.

När årsrapporten skapas, läggs alla aggregat som är angivna som årsrapportpliktiga (på fliken fler uppgifter på aggregatkortet) till på aggregatförteckningen.
På fliken Objektförteckning kan aggregat läggas till och tas bort, men notera att detta normalt inte ska göras.

På fliken Kontrollpunkter anges under den första sektionen vilket år årsrapporten avser.

På nästa sektion Läckagekontroller kan man lägga till namn på andra företag som utfört kontroller under året. Som standard läggs det egna företaget till i den första cellen.

På sista fliken Noteringar kan ev kommentarer till årsrapporten fyllas i. Dessa hamnar under listan med aggregat på sidan med aggregatförteckningen. Notera att om ingen notering fyllts i, så visas ingen ruta för notering på utskriften.

Utskrift

Allmänt

Rapporten baseras i huvudsak på information från checklistan Kyl, Årsrapport och avser en specifik anläggning. Rapporten kräver Checklist-modulen. Vid utskriften visas ett varningsmeddelande om periodisk läcksökning inte genomförts i tid för något aggregat under det aktuella året som årsrapporten gäller. Notera att en del fält på utskriften är länkar som låter användaren öppna anläggningskort och aggregatkort direkt från utskriften och på så sätt redigera information på utan att stänga ner utskriften (tryck på F5 för att uppdatera utskriften).

Innehåll

Sidhuvud

 • För tillsynsmyndighet
  Används för att bla bla …

Rapporten avser

 • Skrotning av aggregat
  Ikryssad om rapporten avser skrotning av ett aggregat. (Fältet Status/typ på checklistan)

 • Årsrapport
  Ikryssad om rapporten avser en årsrapport. (Fältet Status/typ på checklistan)

 • Avser år
  Anger vilket kalenderår årsrapporten avser. (Fältet Avser år på checklistan)

Identifiering operatör
Operatör avser den kund som angivits under Tillhör på checklistan (normalt anläggningskunden).

 • Operatör
  Kundnamn.

 • Tel
  Telefonnummer.

 • Fax
  Fax.

 • Utdelningsadress
  Adress 1.

 • Postnr
  Postnummer.

 • Ort
  Ort.

 • Kontaktperson
  Kontaktperson för anläggningen. Per default huvudkontaktpersonen hos kunden, men detta kan anpassas via include-filen till rapporten.

 • Telefon
  Telefonnummer till kontaktpersonen för anläggningen. Per default telefonnummer till huvudkontaktpersonen hos kunden, men detta kan anpassas via include-filen till rapporten.

 • Fakturaadress
  Som standard tomt. Kan kopplas till valfritt fält via include-filen till rapporten.

 • Fartygsnamn/Signalbokstäver
  Som standard tomt. Kan kopplas till valfritt fält via include-filen till rapporten.

 • Organisationsnummer
  Som standard tomt. Kan kopplas till valfritt fält via include-filen till rapporten.

Kontroll för läckage

 • Fastighetsbeteckning/Fartygsnamn
  Anläggningens benämning. (Anläggningen som angivits under Tillhör på checklistan).

 • Företag och Ackred.nr
  Kan fyllas i på fliken Läckagekontroll på checklistan.

Skrotning
Sektionen Skrotning används f.n. ej i rapporten.

 • Aggregat
 • Kylföretag och Ackred.nr
 • Datum
 • Omhändertagen mängd

Rapport om köldmedier

 • Avser år
  Anger vilket år rapporteringen avser. (identiskt med fältet Avser år i sidhuvudet)

 • Totalt installerad köldmediemängd (kg)
  Summerar köldmediemängderna (fältet Mängd) för alla aggregat som är listade i aggregatförteckningen på checklistan exklusive de aggregat som är skrotade (dvs har ett angivet datum i fältet Skrotat).

 • Sammanlagd påfylld köldmediemängd (kg)
  Summerar alla ingående aggregats köldmedietransaktioner av typen Påfyllning, med undertyp Service under rapportperioden.

 • Sammanlagd omhändertagen köldmediemängd (kg)
  Summerar alla ingående aggregats köldmedietransaktioner av typen Avtappning under rapportperioden.

Underskrift

 • Namn
 • Ort
 • Datum
 • Namnförtydligande
 • Elektronisk signatur

Aggregatförteckning
Aggregatförteckningen visar en lista med de aggregat som årsrapporten avser. Raderna visas i röd färg om periodisk läcksökning inte genomförts i tid enligt vad som gäller för den aktuella köldmediemängden för det aggregatet under det aktuella året. Varje aggregat listas med:

 • Nr
  Benämning och nr på aggregatet

 • Kod
  Aggregatets kod (K, L etc)

 • Fyllnadsmängd
  Mängden köldmedium i antal kg

 • Köldmedietyp
  Aggregatets köldmedietyp (t ex R407C, R22 etc)

 • Läckagekontroller
  Listar alla Kyl, Kontrollrapport för läckage samt Kyl, Läckagekontroll som gjorts till aggregatet under det aktuella året med datum, typ och notering. Här kommer alltså ett antal rader som visar vad som hänt med aggregatet under året. Till kontrollrapporterna visas kontrollrapportnr och till läckagekontrollsprotokollet visas hur mycket köldmeduium som fyllts på resp tappats av.

 • Noteringar
  Visar om aggregatet installerats, skrotats eller konverterats under året
Anpassningar via include-fil

Vissa fält på utskriften kan kopplas till valfritt fält i Mobigo. Filen kan öppnas i t ex Notepad och justeras. Kontakta din Mobigo-ansvariga projektledare på Erisma för mer information.