Skapa/designa checklistor

Under menyalternativet Inställningar > Systeminställningar > Systemkonfiguration > Checklistformat kan du hantera dina checklistformat (skapa nya, ändra, ta bort, arkivera etc). Du kan också importera checklistformat som andra har skapat. Skapa ett nytt format genom att trycka på knappen Ny.

Fliken Allmänt

1. Namn
Namnet du anger visas i listan när du väljer att lägga till ett dokumen till ett uppdrag, objekt etc (under fliken dokument)

2. Id
Id behöver du inte ändra. Detta används bara om man gör standardprotokoll som ska användas av flera Mobigo-företag.

3. Alternativ
I rutan till höger kan du välja om checklistan ska vara:
– Gömd. Detta innebär att den är arkiverad och inte kunna skapas manuellt. Detta används tex om checklistformatet ersatts av ett nytt checklistformat, men man vill inte ta bort de gamla i fyllda checklistorna.
– Finns i handdator. Om man ska kunna skapa checklistan i mobila enheter
– Skrivskyddad i handdator. Används om checklistan enbart ska innehålla information till användaren som jobbar i mobila enheter (dvs ej kunna redigeras).

4. Tillhör
Under Tillhör väljer man om man på checklistan ska kunna ange en kund eller vilken objektnivå som man ska välja på checklistan. Låt oss säga att du skapar en checklista till ett uppdrag. På uppdraget har du valt att det avser en fastighet (som anges på objektnivå 1). Uppdraget kan dock avse att man ska utföra arbeten på alla under objekt till fastigheten, och att det således måste skapas flera checklistor på det uppdraget. Då kan man på checklistan välja att de tillhör objektnivå 2, varvid fastigheten stämplas in på checklistan och du får välja ett underobjekt på varje checklista. Med Generera dokumentref ser du till att dokumentet även kommer länkas in som dokument på objekten som man valt under tillhör, och inte bara på uppdraget.

5. Objektförteckning
Vissa checklistor vill man ska avse flera underobjekt. Genom att bocka för Objektförteckning, så kan du ange till vilken nivå och om det ska skapas länkar till checklistan för dessa objekt också. När du lägger till checklistan på ett uppdrag etc, så kommer du på en egen flik kunna välja vilka objekt som denna checklistan avser. När du sedan skapar sektioner med kontrollpunkter så kommer du också kunna välja att dessa återupprepas för varje objekt i objektförteckningen. Denna typ är väldigt vanligt för ronderingsprotokoll etc.

6. Rapportmall (för utskrift)
Under rapportmall för utskrift väljer du den mall som ska användas när checklistan ska skrivas ut eller arkiveras (skapas som pdf). Med Mobigo följer en standardmall som du kan använda, men du kan också få egna rapporter helt efter egna önskemål gjorda om du har Mobigo Enterprise.

Fliken Innehåll

På fliken innehåll så lägger du upp sektioner med kontrollpunkterna till din checklista. Börja med att skapa en ny sektion genom att Ny sektion och namnge denna. Därefter kan du markera sektionen och välja Ny kontrollpunkter för att lägga in kontrollpunkter under sektionen. Till varje kontrollpunkt kan dessutom underpunkter skapas genom att trycka på knappen Ny underpunkt. Ordningen på sektioner och kontrollpunkter kan ändras med Flytta upp/ner knapparna. Öppna och redigera genom att dubbelklicka på sektioner, kontrollpunkter och underpunkter i trädet till vänster. Underlätta skapandet av liknande kontrollpunkter genom att använda Kopiera. Glöm inte att med jämna mellanrum trycka på ok för att spara checklistan du håller på med (framför allt om det är en stor checklista med många kontrollpunkter).

Sektioner
En sektion innehåller ett antal kontrollpunkter. Skapa sektioner för att gruppera kontrollpunkterna. När du lägger till en checklista på ett uppdrag etc, så hoppar/stegar/skiftar du mellan sektionerna för att återrapportera. När du skapar en ny sektion, så anger du ett namn på sektionen. Id sätts med automatik och ska INTE ändras. Genom att trycka på knappen Avancerat så kan ett antal inställningar för sektionen göras:

1. Visa kontrollpunkter i lista
Genom att ange detta så man under denna sektion lägga till hela rader med kontrollpunkterna när du lägger till en ny checklista på uppdraget. Dvs du kommer få möjlighet att trycka på knappen Ny, varvid kontrollpunkterna kan fyllas i, och därefter kan du trycka på ny igen osv. Detta är användbar när du tex ska göra flera avläsningar, få en lista med värden etc (tex provkörningsprotokoll, avläsningsprotokoll, ronderingar osv).

2. Upprepa sektionen för varje objekt i objektförteckningen
Om du på fliken Allmänt angivit att en objektförteckning ska användas, så kan du ange att denna sektionen med kontrollpunkter ska visas för varje objekt i objektförteckningen. Detta är användbart om du istället för att skapa ett protokoll per objekt vill ha checklistan som en sammanställning.

3. Scanna streckkoden till fält
Med streckkodsfunktionalitet kan du ange vilket fält som den inlästa streckkoden ska matchas med. Välj ett fält på checklistan (Id används för att identifiera kontrollpunkterna). När du på checklistan läser en streckkod, så letar Mobigo upp den kontrollpunkt som matchar.

4. Villkor
Under villkor kan du styra så att du får en sk intelligent checklista. Dvs beroende på vad du fyllt i på checklistan så kan den aktuella sektionen med kontrollpunkter visas eller döljas. Tänk på att en avancerad användning av villkor kan förvilla användaren.

Kontrollpunkter
Kontrollpunkter innehåller de värden som du vill fylla i på en checklista. Kontrollpunkterna kan vara av olika typer och läggs upp under en sektion. När du skapar en kontrollpunkt så sätts Id med automatik och ska INTE ändras. Text är benämning på kontrollpunkten.

1.Typ
Nedan följer en lista på de typer av kontrollpunkter som kan läggas till:
Information – Ren textrad där inget värde kan anges. Däremot kan du längre ner ange att notering ska anges, eller lägga till underpunkter.
Kryssruta – En eller flera kryssrutor. Ange värdet på kryssrutorna under Alternativ > Anpassade
Listval – Flera alternativ som väljs i lista. Ange alternativen under Alternativ > Anpassade eller välja en befintlig snabbvalslista
Textfält – Textfält där fritext kan skrivas in. Med Alternativ > Anpassade kan även snabbvalslista användas
Objektval – Kunna välja ett objekt från objektregistret
Mätarvärde – Visar ett fält med +/- knappar. Med format kan man ange hur mätarvärdet ska anges
Artikelval – Kunna välja en artikel från artikelregistret
Datum – Välj ett datum och/eller tid. Ange format i formatfältet
Numeriskt – Textfält där endast tal kan anges. Ange formatet med decimaler etc i format-fältet.
Dokument – Kunna bifoga ett dokument (bild etc).
Listval med filter – Listval där alternativen är beroende av andra fält.

2. Format
Format används alltså för vidare beskrivning hur kontrollpunktens värde ska anges. Se respektive typ ovan.

3. Hjälptext
Hjälptext används för att ge mer instruktioner om hur kontrollpunkten ska fyllas i. Denna text visas som ett sk tooltip i Mobigo Desktop och kan slås på/av i Mobigo Mobile med Info-knapp längst upp till höger.

4. Actionscript
Action-script gör det möjligt att aktivera en knapp som triggar ett script på servern. Med denna kan avancerad funktionalitet uppnås om man har Mobigo Enterprise.

5. Notering
Under Alternativ kan snabbvalsalternativ och alternativ för kryssrutorna läggas upp.

6. Notering
Med Notering anger man om en längre textnotering ska kunna fyllas i till den aktuella kontrollpunkten.

7. Avancerat
Under Avancerat hittar du:
– Villkor för om och när kontrollpunkten ska visas. Beroende på värden på andra kontrollpunkter kan kontrollpunkten visas/döljas för att få en “intelligent” checklista. Var försiktig med att använda detta då det kan göra användarna förvirrade och osäkra när kontrollpunkter och sektioner visas.
– Kontrollpunkten skyddad i handdator. Här kan du se till att värdet är som ren information och inte kan ändras. Detta används tex om checklistorna prepareras i Mobigo Desktop.
– Verifiera vid klarmarkering. Används för att se till att checklistan är rätt ifylld. Vissa kontrollpunkter tex är obligatoriska.

Underpunkter
Med underpunkter kan kontrollpunkter läggas upp under andra kontrollpunkter. Dessa fungerar precis som kontrollpunkter ovan.