Tid (fönster)

När du registrerar eller redigerar en tid visas fönstret Ny tid alternativt Tid.
Registrera ny tid i Uppdrag (fönster)

Klicka på fliken Tid på uppdragskortet. Klicka på Ny. Fönstret Ny tid visas.

Tillhör

Här visas information om vilket Uppdrag tiden är kopplad till. Om du klickar på de tre punkterna till höger om fältet för mer information, visas Uppdragskortet.

Användare

Välj i scrollistan den användare tiden gäller.

Tidtyp

Beroende på hur systemet är konfigurerat, kan du välja tidtyp i scrollistan.

Specifikation

I textfältet beskriver du vad tiden gäller.

Påbörjat

Systemet föreslår dagens datum. För att ändra till ett annat datum, klicka på pilen till höger om datumfältet för att välja i en kalender. Starttid väljer du i scrollistan till höger om datumlistan. Genom att klicka på pilen till höger om tidfältet kan du välja tid i scrollistan. Symbolen med en klocka längst till höger på samma rad återställer tiden.

Avslutat

se ovan (Påbörjat)

Antal

I detta fält summeras tiden. Tryck pålikhetstecknet till höger om fältet för att beräkningen ska ske.

Faktureras

Välj i bockrutan om tiden ska faktureras eller ej.

Antal (faktureras)

se ovan (Antal)

Prislista

Välj i scrollistan om tiden ska koplas till en prislista.

À-pris

Om det finns ett á-pris på tidtypen, visas den här. I fältet kan á-priset ändras.