Mobila vyer

Mobilt - vyer
Inställningar för hur listor visas i de mobila klienterna.

Mobila Vyer används för att välja vilka uppdrag man vill se i uppdragslistan, samt vilken info på uppdragen som visas i listan. Detta gäller både Mobigo Mobile samt Windows Mobile.

Kopiera en urvalsfråga till en Mobil Vy

 1. Börja med att öppna urvalsfrågan via Systeminställningar -> Avancerat -> Urvalsfrågor, och kopiera det som står i fältet SQL-fråga.
 2. Skapa sedan en mobil vy under Systeminställningar -> Mobilt -> Mobila vyer. Ifall din urvalsfråga gällde uppdrag, så klicka på Uppdrag i listan under Register, och tryck sedan på ”Ny...”. I den dialogen finns ett fält som heter SQL-fråga, och där klistrar du in SQL-frågan från din urvalsfråga. Ge även den mobila vyn samma namn som din urvalsfråga hade.
 3. Öppna urvalsfrågan igen och kontrollera ifall det står något i fältet ”... med parameter-alternativ...”. Ifall det gör det, så kopiera det från urvalsfrågan och klistra in det i rutan ”... med parameter-alternativ...” för din mobila vy.

Format på en Mobilvy

Format på en mobil vy avgör vilka fält som ska visas för posterna när de visas i en lista. Rader separeras med semikolon, och en rad kan innehålla flera fält. Ett exempel på ett format är:

;; - ;;

Det hade visats så här:

U00001
2012-02-01 - 2012-02-03
KylCity AB - Utför periodiskt underhåll
KM1, KYLAGGREGAT

Vill du visa andra fält än så, så kan du välja att infoga dem genom att välja ett fält i listan ”Tillgängliga fält” och trycka Infoga.

Specialformat
 1. Taggar för att se antal (st) i uppdragslista:
  • Dokument -
  • Materialrader -
  • Tidrader -
 2. Tag för att visa bild i artikellista:

Sortering

Till skillnad från urvalsfrågor, så ställs sorteringen för en mobil vy in via Systeminställningar, i SQL. Det innebär att SQL-frågan som du kopierade in till din mobila vy behöver innehålla sortering också. Gäller det uppdrag och du vill sortera på när uppdragen ska utföras, så ställ dig sist med markören i fältet SQL-fråga, och tryck Enter. Se till att ingen text finns efter markören. På den nya raden skriver du in:
ORDER BY PlanStartDate DESC

Tryck sedan på OK, och öppna Mobigo Mobile för att se hur det blev. Sorteringen i detta fall gör att uppdragen hamnar med de uppdrag längst fram i tiden först. Vill du ha omvänd sortering, så ändrar du raden du skrev in till att vara:
ORDER BY PlanStartDate ASC

Exempel på Mobila Vyer

 1. Gå till Inställningar > Systeminställningar > Mobilt > Mobila Vyer.
 2. Välj vilket register den Mobila Vyn ska gälla för.
 3. Tryck Ny. Fyll i ett namn på den Mobila vyn.
 4. Kryssa i Online-Vy.
 5. Under Format & SQL-Fråga klistra in nedan texter:

Mobil Vy för Mobigo Mobile som visar användarens egna uppdrag för idag

  Online-vy: Ja
  Format: ;;, ;
  SQL: 1 = 1 AND( 4 > CASE WHEN CHARINDEX(';', UserSign) = 0 THEN tblTask.Status ELSE (SELECT Status FROM tblTaskUser WHERE TaskId = tblTask.Id and UserSign = '') END ) AND ';' + [UserSign] + ';' LIKE '%;;%' AND DATEDIFF(Day, [PlanStartDate], GETDATE()) = 0 ORDER BY PlanStartDate ASC

  Mobil Vy för Mobigo Mobile som visar uppdrag som ligger i kö (dvs uppdrag som har användare (kö) som utförare)

  Online-vy: Ja
  Format: ;;, ;
  SQL: UserSign = '(Kö)' order by PlanStartDate ASC

  Vill du sortera på något annat eller behöver ha hjälp med att skapa en ny Mobil Vy, vänligen kontakta konsult hos Erisma.