Objektvyn

Objektvyn når du genom att klicka på huvudfliken Objekt.
I Objektvyn visas till vänster en trädstruktur med alla kunder och underliggande objekt. När du markerar en kund eller ett objekt i trädet så visas information om den markerade posten till höger i vyn (tillsammans med en lista med därunder liggande objekt).
Här har du möjlighet att göra olika typer av filtreringar och sökningar för att ta fram just de objekt du vill hitta.

Listan med Underliggande objekt

Objektlistan till höger om trädet visar de objekt som ligger under den post som är markerad i trädet.
Om du t.ex. har markerat en kund i trädet så visar listan som standard alla objekt på översta nivån (under kunden). Om du istället har markerat ett objekt på översta nivån så visar listan alla objekt på därunder liggande nivå.
I hjälpavsnittet Lista kan du läsa om hur du väljer vilka kolumner du vill visa i listan, kolumnordning, storlek, sortering, markering av poster etc.

Urval

Ovanför objektlistan finns en rad med Urval. Om du väljer ett urvalsalternativ så kommer listan enbart att visa de poster som uppfyller respektive urvalskriterium. Välj Alla … om du inte vill använda något urval.

Snabbfilter

Under objektlistan finns ett snabbfilter där du kan skriva in ord eller delar av ord som du vill söka efter i alla fält på objekten som visas i listan.