Info-fliken (leverantörer)

Lev.nr.

En ny leverantör tilldelas automatiskt leverantörsnummer enligt en löpande nummerserie.
Du kan ange leverantörsnummer manuellt om du inte vill använda det löpande numret.
Leverantörsnumret måste vara unikt, dvs det kan inte finnas flera leverantörer i systemet med samma nummer.

Leverantör

Benämning på leverantören.

Kategori

T.ex. geografiskt område, typ av leverantör etc.

Adress 1

Adress rad 1.

Adress 2

Adress rad 2.

Postnr

Postnummer.

Ort

Ort.

Land

Land. Du kan lämna detta fält tomt om ditt företag inte jobbar med leverantörer i olika länder.

Telefon

Telefonnummer.

Fax

Faxnummer.

Prislista

Leverantörens prislista väljs automatiskt på uppdrag, order, avtal etc som skapas för leverantören.
Prislistan används för prissättning av tider och artiklar.

Fritt fält 1-4

Benämning och användningen på dessa fält beror på hur systemet är konfigurerat.
Det kan finnas upp till fyra st s.k. fria fält på leverantörer.

Notering

Valfri noteringstext.
Om noteringstexten inleds med ett utropstecken (!) poppar noteringen upp varje gång leverantören väljs på ett uppdrag, en order etc.